REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

Uczestnik może się zapisać na szkolenie poprzez przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z Kamilem Marczyńskim pod adres mailowy: biuro@convertio.pl

Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu  przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna) na adres: biuro@convertio.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do właściciela firmy Agencja Convertio.

Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail

Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

Wpłaty należy dokonać na konto 82 1050 1562 1000 0092 4966 2025, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę szkolenia podaną w potwierdzeniu.

W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora

Zasady składania reklamacji:

  1. a) reklamacje będą przyjmowane w formie pisemnej przesłane na adres mailowy , w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
  2. b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 14 dni od daty ich otrzymania,
  3. c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej imię( i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
  4. d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od …,

Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest firma Agencja Convertio Kamil Marczyński. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych związanych z realizacją zamówienia. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia nieuregulowanych w Regulaminie Szkolenia stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://convertio.pl/polityka-prywatnosci