REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER PRZEZ KAMILA MARCZYNSKIEGO PROWADZACEGO DZIALANOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMA KAMIL MARCZYNSKI CONSULTING W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.Convertio.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest firma Kamil Marczyński CONSULTING.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej. 
 4. Klient to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, na rzecz której świadczona jest usługa Newsletter.

 

2. Przedmiot i zasady korzystania z usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje handlowe. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 
 4. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. W celu wypowiedzenia umowy Klient kieruje oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail biuro@convertio.pl, pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 6. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 7. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta. 

3. Dane osobowe

 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane do realizowania usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 4. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 5. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://convertio.pl/polityka-prywatnosci

4. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy biuro@convertio.pl, pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.